کوره های پخت رنگ

کورههای پخت رنگ در سایزها وشکلهای مختلف دارند که نسبت به تعداد وابعاد قطعات و فضای موجود طراحی وساخته می شوند
کوره ها به دوصورت باکس ( کمدی)   وپیوسته ( کانوایری) طراحی وساخته می شوند.
کوره های پخت رنگ باکسی در سایز های مختلف به صورت یکطرف درب . دو طرف درب .مبدل سقفی .مبدل انتهاو مبدل بغل ساخته میشود
در این سیتم جهت حمل قطعات از کالسکه استفاده می شود.
کوره های پخت رنگ کانوایر  یا کوره های پیوسته  متناسب با ابعاد محل نصب وابعاد قطعه وسرعت کانوایر در تیپ و ابعاد مختلف  طراحی می شود
این کوره ها دارای پرده هوا در ورودی وخروجی قطعه وسیرکوله هوای گرم غیر مستقیم وشاسی یکپارچه قابل حمل ساخته می شوند
در این سیستم جهت حمل قطعات از کانوایر هوایی یا زمینی استفاده می شود.

این کوره ها در تیپ های  U-Type ،  S-Type  ، Linear-Type  ساخته می شوند.

 

کورههای پخت رنگ
کورههای پخت رنگ

کوره های کانوایری

کوره های پخت رنگ
کوره های پخت رنگ

کوره های باکسی

 

 

 

 

کورههای پخت رنگ