کابین پاشش رنگ

به منظور جلو گیری از الودگی محیط کار و بازیافت رنگ در بعضی انواع رنگ از  کابین رنگ استفاده می شود.کابین ها بستگی به نوع رنگ ومحل نصب انواع ، ابعاد و اشکال مختلفی دارند.کابین های رنگ به دو دسته کابین رنگ پودر و کابین رنگ مایع دسته بندی می شوند.
کابین های رنگ پودری:
کابین های رنگ پودری نیز به دو دسته کانوایری و دستی دسته بندی می شوند.در کابین های رنگ پودری کانوایری قطعه به وسیله کانوایر از جلو رنگ کار یا ربات حرکت می کند و عملیات پاشش میتواند از یک طرف یا دو طرف انجام گیرد.کابین های رنگ پودری دستی نیز میتواند به صورت دو طرف پاشش باشد که قطعه از طریق ریل سقف از یکطرف کابین وارد از جلو رنگ کار رد می شود واز طرف دیگر خارج می شود و یا کابین به صورت سه طرف بسته باشد که قطعه یا به سقف کابین اویز می شود یا بر روی صفحه جلوی رنگ کار قرار می گیرد و عملیات رنگ انجام می پذیرد.
کابین های رنگ مایع :
کابین های رنگ مایع به دو صورت ابشار و کابین فیلتر خشک طراحی می شوند .کابین های رنگ مایع نیز میتواند به دو صورت دستی و کانوایری طراحی شود

ورود به سایت اصلی

کابین رنگ پودری
ساکشن فیلتر